Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu lojalnościowego CoperniCoin.

 1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie rejestracji jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@warmia.mazury.pl
 3. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział będą przetwarzane:
  1. w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym CoperniCoin na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody wyrażonej w procesie rejestracji,
  2. w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa - dane i informacje finansowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Administrator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych Tokenów okolicznościowych oraz ich wymiany na nagrody.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym CoperniCoin do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń cywilnoprawnych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania, a także do ich usunięcia o ile konieczność ich dalszego przetwarzania nie wynika z odrębnych przepisów prawa.
 8. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Administratora w sposób zgodny z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 i zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej