Regulamin programu lojalnościowego „CoperniCoin”

copernicoinnew.png

Niniejszy Regulamin określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego pod nazwą: „CoperniCoin” oraz warunki uczestnictwa w tym programie, a w szczególności prawa i obowiązki uczestniczących w nim osób.

Rozdział I

Słownik użytych pojęć

Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Programu, tj. Województwo Warmińsko-Mazurskie działające za pomocą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 739-29-65-551.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego spełniająca warunki określone w Rozdziale III.
 3. Program – program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą „CoperniCoin”, umożliwiający Uczestnikom gromadzenie Tokenów okolicznościowych – „CoperniCoin” wymienianych na Nagrody.
 4. Tokeny okolicznościowe – Token użytkowy wygenerowany na platformie Waves wykorzystującej technologię Blockchain wykorzystywany do gromadzenia wirtualnych punktów zapisywanych na Koncie Uczestnika, możliwych do uzyskania po wykonaniu wskazanych na stronie internetowej CoperniCoin.pl czynności, które uprawniają Uczestnika do ich wymiany na Nagrody.
 5. Nagrody – przedmioty materialne lub usługi opisane na stronie internetowej CoperniCoin.pl, możliwe do uzyskania przez Uczestnika w zamian za Tokeny okolicznościowe zgromadzone w Programie. Pozyskane w ten sposób Nagrody nie podlegają zwrotowi, zamianie na Tokeny, ani zamianie na gotówkę.
 6. Konto Uczestnika – utworzone przez Uczestnika zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy Waves, dostępnej pod adresem: https://wavesplatform.com, za pomocą której Uczestnik dokonuje rejestracji. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.
 7. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie CoperniCoin.pl
 8. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej Organizatora, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. Celem głównym programu lojalnościowego CoperniCoin jest promocja atrakcji turystycznych Szlaku Kopernikowskiego.
 2. Program prowadzony jest na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2019 roku i trwa do odwołania.
 4. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć lub zawiesić Program, o czym będzie informował poprzez Stronę Internetową.
 5. Termin zakończenia lub zawieszenia Programu zostanie podany z wyprzedzeniem 30 dni.
 6. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz aktualnej oferty Nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

Rozdział III

Uczestnicy Programu i warunki udziału

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. Program skierowany jest do osób pełnoletnich i niepełnoletnich, które w okresie trwania Programu spełniają łącznie następujące warunki:
  1. Utworzyli Konto Uczestnika
  2. W przypadku osób niepełnoletnich, posiadają zgodę prawnego opiekuna do udziału w Programie.
  3. Zaakceptowali regulamin.
  4. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu.
  5. Wykonali aktywności wskazane na Stronie Internetowej, za które mogą uzyskać Tokeny okolicznościowe.
 3. Uczestnik przystępuje do Programu poprzez utworzenie Konta Uczestnika za pośrednictwem platformy Waves, dostępnej pod adresem: https://wavesplatform.com.
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia Tokenów okolicznościowych oraz ich wymiany na Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego założenia Konta Uczestnika, za utrudnienia w funkcjonowaniu platformy Waves oraz za utratę przez Uczestnika danych do logowania na platformie Waves.
 6. W przypadku utraty przez Uczestnika danych do logowania do Konta Uczestnika, Organizator nie ma możliwości odtworzenia tych danych. Gdy wystąpi taka sytuacja, Uczestnik traci zgromadzone na swoim koncie Tokeny okolicznościowe, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z Tokenów, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu.

Rozdział IV

Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@warmia.mazury.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym CoperniCoin na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym zamieszczonego na Stronie Internetowej przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO), zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 5. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział. Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa - to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych Tokenów okolicznościowych i żądania Uczestników ich wymiany na Nagrody.
 6. Dane Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Dane Uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wypełnić Formularz, zawierający poprawne dane osobowe Uczestnika i przesłać go do Organizatora na adres: kontakt@copernicoin.pl
 10. O wszelkich zmianach danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń cywilnoprawnych.
 12. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Rozdział V

Gromadzenie i wymiana Tokenów

 1. Uczestnik Programu ma możliwość gromadzenia Tokenów okolicznościowych – „CoperniCoin”, które może wymienić na Nagrody poprzez Stronę Internetową.
 2. Uczestnik zbiera Tokeny na Koncie Uczestnika.
 3. Tokeny przyznawane są po wykonaniu przez Uczestnika aktywności wskazanych na stronie internetowej CoperniCoin.pl, przy czym Tokeny w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą wykonaną przez Uczestnika aktywność.
 4. Tokeny zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymieniane na nagrody przez okres trwania Programu.
 5. Organizator zastrzega brak możliwości zwrotu Nagrody, którą Uczestnik wybrał za zgromadzone Tokeny.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przesłania Nagrody jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Tokeny gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika w ciągu 72 h od dnia ich przyznania.
 8. Tokeny gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
 9. Tokeny zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody wyszczególnione na Stronie Internetowej.
 10. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określnych Nagród, wyszczególnione są na Stronie Internetowej.
 11. Tokeny zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na następujących zasadach: 100 florenów = 1 CoperniCoin
 12. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danej Nagrody na rynku, istotna zmiana terminów dostaw. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora Nagród oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
 13. W przypadku braku konkretnego produktu żądanego przez Uczestnika jako Nagroda w Programie z asortymentu Nagród oferowanych przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu Tokenów na Konto Uczestnika.
 14. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.
 15. W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi Urząd Skarbowy właściwy dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany na Stronie Internetowej.
 2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć uczestnictwo Uczestnika w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Tokenów osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie.
 3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej.
 4. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Tokenów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody powinni wymienić Tokeny na Nagrody zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Tokeny zgromadzone na Koncie Uczestnika ulegają unieważnieniu.
 5. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji przez sąd arbitrażowy działający przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2019 r.